โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวมะม่วง   ตำบลปากตะโก  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
เบอร์โทรศัพท์ 093 - 5785733
ผู้บริหาร

นายสุริพงศ์ สังข์ชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ/เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
ลูกจ้างชั่วคราว sp.2
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สัญญลักษณ์โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ธรรมนูญโรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/08/2011
ปรับปรุง 18/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 531260
Page Views 658169
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบสาม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 723 KB 22438
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนของ สพฐ.ปี 2545 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 69 KB 2329
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพป.ชพ.2 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 454 KB 3339
แผนปฏิบัติการประจำปี ptt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 855 KB 4515
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตรแบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 1225
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 964.5 KB 1177
เอกสารการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 2788
หลักสูตรฯ 2551 วัดผลการเรียนรู้อย่างไร Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 2478
ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 ของ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 1281
การจำหน่ายพัสดุประจำปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.76 KB 1819
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 59.22 KB 1780
วิธีปรับตัวอักษร สารบรรณ ให้เข้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.26 KB 1863
แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2554 - 2556 ของ สพป.ชพ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 548 KB 2097
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a1 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 1981
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a12 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.95 KB 1442
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a13 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 2285
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a14 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 1535
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a15 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.01 KB 2170
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 8070
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 1 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 2464
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 2 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1940
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 3 Word Document ขนาดไฟล์ 679.5 KB 2417
การตวบคุมทรัพย์สินในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.86 KB 2307
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.48 KB 1839
การตรวจสอบการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.34 KB 1025
ระบบประกันภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.44 KB 3169
ระบบประกันภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.65 KB 2074
รายงานประเมินตนเองของครูในโรงเรียน(sar) อ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 4782
แบบประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 4676
แนวทางการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 5879
แบบบันทึกเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 29943
แบบบันทึกเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 21629
แผนการจัดประสบการณ์อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 1005.5 KB 15148
แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 784 KB 182665
วิธีดำเนินกิจกรรมชั้นอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 30.65 KB 4116
มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 5438
แบบประเมินมาตรฐานเด็กปฐมวัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 327 KB 6791
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 4556
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม(๒) Word Document ขนาดไฟล์ 601.5 KB 3041
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม(๓) Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 13485
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 363 KB 4666
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555/2012 Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2271
คู่มือการจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 1061
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูพิเศษ ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 36.99 KB 4464
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 7859
พิธีไหว้ครูสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.02 KB 1648
คำไหว้ครูสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.04 KB 1141
กลยุทธ์และธรรมนูญโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 1429
การวิเคราะห์เอกสาร/หลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 114 KB 4473
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยทะเบียนประวัติฉบับใหม่ลาสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.98 KB 1199
เอกสาร หลักฐานและร่องรอย ในการจัดแฟ้ม สมศ. (2) Word Document ขนาดไฟล์ 25.21 KB 5217
โครงการโรงเรียนที่สนองมาตรฐานประเมินภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207 KB 6429
การเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินของสมศ.ระดับโรงเรียน 12 ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 3411
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 3321
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 659.22 KB 3019
การย้ายครูผู้ช่วยโดยผลการสอบแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 911
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.49 MB 16330
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 5424
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 4619
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 4116
ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.02 KB 1166
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.37 KB 2447
การใส่เลขหน้า แบบไม่แสดงเลขหน้าแรก word 2010 Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 1493
บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 881
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 6618
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 5598
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 7246
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.4 1705
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 7790
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.19 MB 6285
แนวข้อสอบ o-net ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 7067
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย 1 เมษายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 413.5 KB 941
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูค.ศ.1-4 1 เมษายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.5 KB 967

 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง สพป.ชพ.2 โทร.093-5785733 ผู้ดูแลระบบ ผอ.สุริพงศ์ สังข์ชัย 081-9705948