โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวมะม่วง   ตำบลปากตะโก  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
เบอร์โทรศัพท์ 093 - 5785733
ผู้บริหาร

นายสุริพงศ์ สังข์ชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ/เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
ลูกจ้างชั่วคราว sp.2
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สัญญลักษณ์โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ธรรมนูญโรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/08/2011
ปรับปรุง 18/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 504788
Page Views 630281
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบสาม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 723 KB 22365
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนของ สพฐ.ปี 2545 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 69 KB 2315
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพป.ชพ.2 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 454 KB 3035
แผนปฏิบัติการประจำปี ptt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 855 KB 4485
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตรแบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 1215
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 964.5 KB 1153
เอกสารการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 2750
หลักสูตรฯ 2551 วัดผลการเรียนรู้อย่างไร Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 2281
ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 ของ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 1266
การจำหน่ายพัสดุประจำปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.76 KB 1803
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 59.22 KB 1751
วิธีปรับตัวอักษร สารบรรณ ให้เข้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.26 KB 1835
แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2554 - 2556 ของ สพป.ชพ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 548 KB 1871
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a1 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 1950
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a12 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.95 KB 1420
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a13 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1854
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a14 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 1502
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a15 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.01 KB 1746
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 7929
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 1 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 2437
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 2 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1921
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 3 Word Document ขนาดไฟล์ 679.5 KB 2400
การตวบคุมทรัพย์สินในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.86 KB 2280
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.48 KB 1812
การตรวจสอบการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.34 KB 1002
ระบบประกันภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.44 KB 3120
ระบบประกันภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.65 KB 2048
รายงานประเมินตนเองของครูในโรงเรียน(sar) อ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 4570
แบบประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 4628
แนวทางการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 5516
แบบบันทึกเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 25333
แบบบันทึกเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 21550
แผนการจัดประสบการณ์อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 1005.5 KB 14778
แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 784 KB 182548
วิธีดำเนินกิจกรรมชั้นอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 30.65 KB 3731
มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 5354
แบบประเมินมาตรฐานเด็กปฐมวัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 327 KB 6704
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 4536
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม(๒) Word Document ขนาดไฟล์ 601.5 KB 3001
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม(๓) Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 13222
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 363 KB 4500
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555/2012 Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2260
คู่มือการจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 1018
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูพิเศษ ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 36.99 KB 4426
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 7583
พิธีไหว้ครูสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.02 KB 1343
คำไหว้ครูสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.04 KB 1135
กลยุทธ์และธรรมนูญโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 1417
การวิเคราะห์เอกสาร/หลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 114 KB 4420
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยทะเบียนประวัติฉบับใหม่ลาสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.98 KB 1183
เอกสาร หลักฐานและร่องรอย ในการจัดแฟ้ม สมศ. (2) Word Document ขนาดไฟล์ 25.21 KB 4959
โครงการโรงเรียนที่สนองมาตรฐานประเมินภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207 KB 6263
การเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินของสมศ.ระดับโรงเรียน 12 ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 3390
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 3282
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 659.22 KB 2514
การย้ายครูผู้ช่วยโดยผลการสอบแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 906
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.49 MB 16297
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 5404
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 4587
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 4084
ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.02 KB 1160
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.37 KB 2426
การใส่เลขหน้า แบบไม่แสดงเลขหน้าแรก word 2010 Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 1476
บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 865
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 6602
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 5580
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 7219
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.4 1700
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 7772
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.19 MB 6271
แนวข้อสอบ o-net ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 7028
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย 1 เมษายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 413.5 KB 928
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูค.ศ.1-4 1 เมษายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.5 KB 958

 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง สพป.ชพ.2 โทร.093-5785733 ผู้ดูแลระบบ ผอ.สุริพงศ์ สังข์ชัย 081-9705948