โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวมะม่วง   ตำบลปากตะโก  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
เบอร์โทรศัพท์ 093 - 5785733
ผู้บริหาร

นายสุริพงศ์ สังข์ชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ/เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
ลูกจ้างชั่วคราว sp.2
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สัญญลักษณ์โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ธรรมนูญโรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/08/2011
ปรับปรุง 11/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 460644
Page Views 580850
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบสาม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 723 KB 20239
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนของ สพฐ.ปี 2545 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 69 KB 1590
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพป.ชพ.2 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 454 KB 2142
แผนปฏิบัติการประจำปี ptt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 855 KB 3675
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตรแบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 512
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 964.5 KB 440
เอกสารการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 1965
หลักสูตรฯ 2551 วัดผลการเรียนรู้อย่างไร Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 1539
ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 ของ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 570
การจำหน่ายพัสดุประจำปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.76 KB 1090
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 59.22 KB 1043
วิธีปรับตัวอักษร สารบรรณ ให้เข้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.26 KB 1070
แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2554 - 2556 ของ สพป.ชพ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 548 KB 1128
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a1 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 1200
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a12 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.95 KB 687
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a13 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1145
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a14 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 786
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a15 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.01 KB 946
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 5885
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 1 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 1703
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 2 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1198
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 3 Word Document ขนาดไฟล์ 679.5 KB 1654
การตวบคุมทรัพย์สินในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.86 KB 1565
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.48 KB 1081
การตรวจสอบการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.34 KB 299
ระบบประกันภายในสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.44 KB 2240
ระบบประกันภายในสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.65 KB 1297
รายงานประเมินตนเองของครูในโรงเรียน(sar) อ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 3631
แบบประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 3800
แนวทางการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 4465
แบบบันทึกเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 23543
แบบบันทึกเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 13532
แผนการจัดประสบการณ์อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 1005.5 KB 10225
แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 784 KB 152081
วิธีดำเนินกิจกรรมชั้นอนุบาล Unkown Document ขนาดไฟล์ 30.65 KB 2827
มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 4338
แบบประเมินมาตรฐานเด็กปฐมวัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 327 KB 5650
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 3744
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม(๒) Word Document ขนาดไฟล์ 601.5 KB 2272
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม(๓) Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 11994
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 363 KB 3383
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555/2012 Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 1533
คู่มือการจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 302
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูพิเศษ ปีการศึกษา 2555 Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.99 KB 3214
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 6203
พิธีไหว้ครูสำหรับนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.02 KB 528
คำไหว้ครูสำหรับนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.04 KB 410
กลยุทธ์และธรรมนูญโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 715
การวิเคราะห์เอกสาร/หลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 114 KB 3573
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยทะเบียนประวัติฉบับใหม่ลาสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.98 KB 476
เอกสาร หลักฐานและร่องรอย ในการจัดแฟ้ม สมศ. (2) Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.21 KB 4063
โครงการโรงเรียนที่สนองมาตรฐานประเมินภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207 KB 4403
การเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินของสมศ.ระดับโรงเรียน 12 ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 2608
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 2443
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 659.22 KB 1721
การย้ายครูผู้ช่วยโดยผลการสอบแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 209
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.49 MB 15297
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 4655
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 3853
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 3361
ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.02 KB 488
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.37 KB 1655
การใส่เลขหน้า แบบไม่แสดงเลขหน้าแรก word 2010 Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 732
บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 162
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 5591
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 4853
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 6500
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.4 950
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 7062
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.19 MB 5104
แนวข้อสอบ o-net ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 6285
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย 1 เมษายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 413.5 KB 206
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูค.ศ.1-4 1 เมษายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.5 KB 240

 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง สพป.ชพ.2 โทร.093-5785733 ผู้ดูแลระบบ ผอ.สุริพงศ์ สังข์ชัย 081-9705948