โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวมะม่วง   ตำบลปากตะโก  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
เบอร์โทรศัพท์ 093 - 5785733
ผู้บริหาร

นายสุริพงศ์ สังข์ชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ/เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
ลูกจ้างชั่วคราว sp.2
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สัญญลักษณ์โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ธรรมนูญโรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/08/2011
ปรับปรุง 18/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 497977
Page Views 622859
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบสาม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 723 KB 22324
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนของ สพฐ.ปี 2545 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 69 KB 2314
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพป.ชพ.2 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 454 KB 3028
แผนปฏิบัติการประจำปี ptt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 855 KB 4478
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตรแบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 1208
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 964.5 KB 1151
เอกสารการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 2745
หลักสูตรฯ 2551 วัดผลการเรียนรู้อย่างไร Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 2278
ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 ของ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 1264
การจำหน่ายพัสดุประจำปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.76 KB 1798
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 59.22 KB 1747
วิธีปรับตัวอักษร สารบรรณ ให้เข้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.26 KB 1832
แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2554 - 2556 ของ สพป.ชพ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 548 KB 1866
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a1 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 1944
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a12 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.95 KB 1414
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a13 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1848
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a14 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 1492
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( a15 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.01 KB 1740
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 7898
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 1 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 2434
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 2 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1916
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปี(sar) 3 Word Document ขนาดไฟล์ 679.5 KB 2395
การตวบคุมทรัพย์สินในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.86 KB 2273
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.48 KB 1804
การตรวจสอบการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.34 KB 1001
ระบบประกันภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.44 KB 3091
ระบบประกันภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.65 KB 2034
รายงานประเมินตนเองของครูในโรงเรียน(sar) อ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 4557
แบบประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 4615
แนวทางการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 5491
แบบบันทึกเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 25310
แบบบันทึกเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 21542
แผนการจัดประสบการณ์อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 1005.5 KB 14759
แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 784 KB 182529
วิธีดำเนินกิจกรรมชั้นอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 30.65 KB 3716
มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 5325
แบบประเมินมาตรฐานเด็กปฐมวัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 327 KB 6683
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 4527
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม(๒) Word Document ขนาดไฟล์ 601.5 KB 2999
เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน สมศ.รอบสาม(๓) Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 13207
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 363 KB 4471
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555/2012 Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2258
คู่มือการจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 1012
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูพิเศษ ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 36.99 KB 4422
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 7578
พิธีไหว้ครูสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.02 KB 1339
คำไหว้ครูสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.04 KB 1133
กลยุทธ์และธรรมนูญโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 1413
การวิเคราะห์เอกสาร/หลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 114 KB 4413
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยทะเบียนประวัติฉบับใหม่ลาสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.98 KB 1182
เอกสาร หลักฐานและร่องรอย ในการจัดแฟ้ม สมศ. (2) Word Document ขนาดไฟล์ 25.21 KB 4948
โครงการโรงเรียนที่สนองมาตรฐานประเมินภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207 KB 6245
การเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินของสมศ.ระดับโรงเรียน 12 ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 3385
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 3273
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 659.22 KB 2505
การย้ายครูผู้ช่วยโดยผลการสอบแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 904
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.49 MB 16279
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 5393
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 4578
หนังสือการ์ตูนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 4077
ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.02 KB 1157
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.37 KB 2412
การใส่เลขหน้า แบบไม่แสดงเลขหน้าแรก word 2010 Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 1474
บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 864
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 6594
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 5572
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 7216
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.4 1693
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 7767
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วชั้น ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.19 MB 6267
แนวข้อสอบ o-net ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 7025
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย 1 เมษายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 413.5 KB 926
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูค.ศ.1-4 1 เมษายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.5 KB 955

 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง สพป.ชพ.2 โทร.093-5785733 ผู้ดูแลระบบ ผอ.สุริพงศ์ สังข์ชัย 081-9705948